www.pamas-fotokniha.cz
572 635 417
Po - Pá : 7:30 - 16:00
0 ks   0,00 Kč
SK SK SK SK

Obchodní podmínky

 
Firma Pamas Bohémia Uherský Brod s.r.o. se snaží vyrábět produkty v nejvyšší možné kvalitě a spokojenost zákazníka je pro nás prvořadá. Té však můžeme docílit jen dobrou a srozumitelnou komunikací se zákazníkem. A proto Vám doporučujeme si důkladně pročíst naše Obchodní podmínky.

§ 1 Objednávky
Zhotovitel je oprávněn odstoupit od vyhotovení objednávky, pokud zjistí, že odporuje etickým pravidlům zhotovitele nebo právním předpisům (zejména materiály, které by svým obsahem mohli hanobit národ, etnické skupiny, rasy a přesvědčení, podněcovat k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, šíření pornografie, přechovávání dětské pornografie, podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka atd.).

§ 2 Zpracování
Pokud je objednávka kompletní a nám jako dodavateli jasná, může být určena ke zpracování. V případě, že nebude objednávka srozumitelná, bude vrácena objednateli, resp. tento bude kontaktován za účelem doplnění objednávky.

§ 3 Kupní smlouva

Objednatel bere na vědomí, že doručením objednávky do Pamas Bohémia Uherský Brod s.r.o. dochází ke kupním stavu a vzniká mu mimo jiné povinnost zaplatit společnosti kupní cenu za zhotovení fotoproduktů.

§ 4 Ceny
Dodávka zboží se uskuteční za ceny, které jsou platné v den uzavření smlouvy, tak jak jsou uvedeny na webové stránce Pamas Bohémia Uherský Brod s.r.o. (viz Ceník). Akční ceny platí výhradně po dobu akce a po splnění podmínek, které jsou dány ke konkrétní akci zvlášť. Tyto ceny platí pro objednávky odeslané včas-v rámci jejího trvání.
(Prosím zasílejte dané objednávky včas ještě před skončením akce a tak předejdete případným výpadkům internetu a souvisejícím problémům). Pokud půjde o poštovní objednávku, tak je pro nás směrodatný datum poštovního razítka. Cena obsahuje hodnotu objednávky a přepravní náklady včetně daní a jiných součástí ceny.
Uvedený a platný ceník je v korunách (Kč). Cena zahrnuje v současnosti platnou daň z přidané hodnoty (DPH).
Při dodávce do zemí, které nejsou členem Evropské unie, se další celní poplatky, které by mohli vzniknout, nemohou přenést na Pamas Uh. Brod s.r.o..Případné další celní poplatky nese objednatel.


§ 5 Právo zrušení, právo vrácení
Právo zrušit objednávku je vyloučeno vzhledem k tomu, že fotoknihy a jiný doplňkový sortiment jsou vyhotoveny podle požadavků objednatele a byly přizpůsobeny výhradně pro jeho osobní potřebu.

§ 6 Dodání, odeslání
Dodání zboží k zákazníkovi bude uskutečněné formou dobírky přes Českou poštu. Firma Pamas Bohémia Uherský Brod s.r.o. je oprávněna provést částečné dodávky. Dodavatel neručí za případné poškození či zpoždění dodávky způsobené Českou poštou a pokud k němu dojde, je třeba uplatnit reklamaci přímo u České pošty ve smyslu poštovního pořádku.
Platné doby zpracování jsou uvedeny v aktuálním ceníku Pamas Bohémia Uherský Brod s.r.o.. Pokud dodavatel není z výjimečných důvodů schopen termín dodržet / revize a údržba na stroji ... / může dojít k prodloužení doby zpracování.
Prodlení dodávky ze strany Pamas Bohémia Uherský Brod s.r.o. neopravňuje objednatele na náhradu škody, pokud se neprokáže hrubá nedbalost nebo úmysl ze strany dodavatele.
V případě, že bylo dohodnuto osobní vyzvednutí objednávky, je objednatel povinen vyzvednout zboží co nejdříve po vyhotovení v sídle, případně pobočce firmy-podle určení v objednávce. Pamas Bohémia Uherský Brod s.r.o. je povinen uschovat zboží - po zaslání upomínky ohledně převzetí zakázky - nejdéle 2 měsíce.

§ 7 Platba

Platba za objednávku je provedena při přebírání dobírky objednatelem, případně v hotovosti při přebírání v sídle Pamas Bohémia Uherský Brod s.r.o. nebo na pobočce firmy podle dohody.

§ 8 Výhrada vlastnictví
Zboží zůstává ve vlastnictví Pamas Bohémia Uherský Brod s.r.o. až do úplného zaplacení veškerého zboží z jedné a téže objednávky.

§ 9 Záruka

Záruční lhůta začíná běžet dnem doručení zboží. Předmětem reklamace je zboží, pokud neodpovídá technickým normám digitálního vyvolání a zpracování fotografie. Objednavatel je povinen uplatnit zřejmé, nápadné vady neprodleně při dodání zboží, nejpozději však do dvou týdnů od obdržení. Pozdější uplatnění zřejmých vad je vyloučeno. Skrytá vada musí být uplatněna neprodleně po zjištění, nejpozději však v rámci zákonné záruční doby 6 měsíců. V případě, že dojde k přebírání vadného zboží v sídle nebo na pobočce Pamas Bohémia Uherský Brod s.r.o., snažíme se ihned řešit vzniklou závadu a navrhneme nejpřijatelnější cestu k jejímu odstranění. Pokud nebudete spokojeni s navrhovaným řešením, tak reklamace musí být podána písemně. Musí obsahovat reklamované zboží a daňový doklad. Při oprávněných reklamacích má Pamas Bohémia Uherský Brod s.r.o. nejdříve právo na náhradní dodávku. Pouze v případě, že náhradní dodávka není možná nebo bude vadná, je objednatel oprávněn požadovat zrušení smlouvy nebo snížení ceny. Při odstoupení od smlouvy je objednatel povinen vrátit celé zboží, náklady na přepravu hradí Pamas Bohémia Uherský Brod s.r.o.. V ostatním se záruka řídí předpisy obchodního práva.

§ 10 Ručení

V případě ztráty dokumentů potřebných k výrobě / např. CD, DVD ... /, uhradí dodavatel jen cenu čistého materiálu, na kterém byly fotky, případně jiný foto dokument dodány. Jakékoliv jiné náhrady škody jsou vyloučeny.

§ 11 Ochrana údajů, zabezpečení dat

Objednatel souhlasí s použitím osobních údajů pro potřeby firmy Pamas Bohémia Uherský Brod s.r.o. Toto zpracování se děje s přihlédnutím na zákon 101/2000 Sb. o ochraně údajů. Pamas Bohémia Uherský Brod s.r.o. zachází se všemi údaji důvěrně. Objednatel má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat s účinkem do budoucna, Pamas Bohémia Uherský Brod s.r.o. se pro případ odvolání zavazuje osobní údaje okamžitě vymazat s výjimkou případu, že objednávka ještě nebyla vyřízena. Pamas Bohémia Uherský Brod s.r.o. při udělení zakázky předpokládá, že objednatel své záznamy zálohuje i v době po dodání prací. Pamas Bohémia Uherský Brod s.r.o. údaje, které jí poskytl objednatel, nezálohuje. Obrazová data, které zaslal objednatel, se archivují po dobu 1 měsíce. V této lhůtě poskytujeme možnost výroby přiobjednávky bez toho, aby si zákazník údaje musel znovu posílat. Po uplynutí této lhůty budou všechny potřebné dokumenty vymazány.

§ 12 Autorská práva

Zákazník, který zadává objednávku na zpracování prohlašuje, že je výhradním majitelem autorských práv celého materiálu potřebného k výrobě. Následky z případného porušení těchto práv nese sám objednatel.

§ 13 Dodatková klauzule

Vždy je prvořadé vycházet z prvotní kupní smlouvy a výrobu podle toho i dodržet. V případě, že dojde k jakémukoliv nedodržení, budou se oba smluvní partneři usilovat s přihlédnutím k oboustrannému zájmu, aby dosáhli k nové dohodě, která se bude co nejvíce podobat ekonomickému účelu neplatného ustanovení.